Nghi thức lễ Phật Đản hàng năm theo giáo hội Phật Giáo Việt Nam

Thu Minh 155 0 18491

Lễ Phật Đản là một trong những sự kiện trọng đại nhất của Phật giáo, được tổ chức hàng năm để tưởng niệm ngày sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong ngày đại lễ Phật Đản diễn ra, cần được thực hiện đúng và đủ nghi thức để tỏ lòng thành kính với Đức Phật. Dưới đây là những nghi thức chính trong Lễ Phật Đản.

***Xem thêm: Diễn văn khai mạc lễ Phật Đản đầy đủ đúng quy chuẩn

Nghi thức lễ Phật Đản hàng năm theo giáo hội Phật Giáo Việt Nam > Nghi thức lễ Phật Đản hàng năm theo giáo hội Phật Giáo Việt Nam

1. Niệm hương

Xin cho khói trầm thơm

Kết thành mây năm sắc

Dâng lên khắp mười phương

Cúng dường vô lượng Phật

Vô lượng chư Bồ Tát

Cùng các thánh hiền tăng

Nơi pháp giới dung thông

Kết đài sen rực rỡ

Nguyện làm kẻ đồng hành

Trên con đường giác ngộ

Xin mọi loài chúng sanh

Từ bỏ cõi lãng quên

Theo đường Giới Định Huệ Quay về trong tỉnh thức.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. (3 lần)

2. Đảnh lễ Tam Bảo

Chí tâm đảnh lễ: Y pháp tánh độ, vô tướng vô vi, Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Y thọ dụng độ, vô lậu tự tha, Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật. (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Y báo hóa độ, ứng hiện thập phương, Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

3. Quỳ Bạch

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.

Chúng con cung kính nghe rằng: Nơi cõi trời Suất Đà, Thiện Huệ bồ tát ứng thời tốt, cưỡi thần tượng, giáng phó trần gian.Tại cung vua Tịnh Phạn, Ma Gia phu nhân cảm mộng lành, mang thánh thai quang lâm phàm thế.

Vui mừng thay!

Hoa đàm đã nở,

Sông núi hoan ca,

Thiên long trỗi nhạc,

Các trời rải hoa,

Chín rồng phun nước tại Ta bà,

Bảy bước xưng tôn cùng vũ trụ.

Mầu nhiệm thay!

Ứng linh tích để báo trước nguyền độ sanh,

Hiện hóa thân để mở đầu ơn cứu độ.

Hôm nay, trăng tròn tháng tư Âm lịch, Phật lịch

...........

Bốn chúng Tăng ni cùng mười phương Phật tử:

Cung kính quỳ trước đài vàng,

Chí thành nấp trong ánh sáng,

Chiêm ngưỡng sơ sanh bảo tướng,

Lạy mừng Từ phụ kim thân,

Ca dương công đức,

Bậc thầy ba cõi độc tôn,

Tán tụng hồng danh,

Vị thánh muôn loài đệ nhất.

Giờ này

Ba nghiệp thanh tịnh

Một dạ viên minh

Hương hoa phụng hiến

Lễ nhạc cung nghinh

Kính lễ thái tử Đạt Đa,

Ngày lành giáng thế,

Tôn vinh

Ta Bà giáo chủ,

Phút thiêng ra đời

Chúng con khác miệng chung lời Nguyện Phật từ bi chứng giám.

Chúng con cùng tất cả chúng sanh

Thiết nghĩ rằng: Sanh nhằm thời mạt Pháp

Được gặp Phật kiếp này

Âu đó là phúc may

Nhờ ơn dày hóa độ

Chúng con nguyện

Xin đền đáp ơn lớn

Gắng học đạo từ bi Phật Pháp Tăng Tam bảo

Suốt đời nguyện phụng trì

Đến đây Lư vàng vừa bén

Khói trắng bay xa

Thành kính thiết tha

Cúi đầu bái bạch

Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phục nguyện

Từ thệ không dời

Pháp luân thường chuyển

Ban cho chúng con xe báu ngưu xa, mau ra nhà lửa,

Truyền cho nhân thế lời vàng lộc uyển, sớm thoát đường mê.

Pháp hội nghiễm nhiên - Linh sơn còn mãi

Ơn như thương hải

Đức tợ thanh thiên

Chúng đẳng nghiêng mình Hòa nam bái bạch.

4. Xướng

Đản sanh Ca Tỳ La

Thành đạo Ma Kiệt Đà

Thuyết pháp Ba La Nại

Nhập diệt Câu Thi Na

***Xem thêm: Mẫu tủ thờ Phật 2 tầng BTD59

5. Đảnh lễ

- Chí tâm đảnh lễ: A Tỳ ngục tốt, mới phát lòng lành, nhiều kiếp tu hành, nhân viên quả mãn. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (chúng hòa)

- Chí tâm đảnh lễ: Một đời bổ xứ, hiện ở Suất Đà, Hóa độ Ta Bà, sanh thân trần thế. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (chúng hòa)

- Chí tâm đảnh lễ: Từ Đâu Suất xuống, ứng mộng Ma Da; Cỡi voi sáu ngà, vào trong thai mẹ. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (chúng hòa)

- Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Vô Ưu, đản sanh thị hiện, Chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (chúng hòa)

- Chí tâm đảnh lễ: Hiện hưởng dục lạc, nhàm chán vô thường, bốn cửa dạo chơi, chán đời già chết. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (chúng hòa)

- Chí tâm đảnh lễ: Nửa đêm vượt thành, xuất gia tầm đạo, tóc xanh cắt bỏ, núi Tuyết tu hành. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (chúng hòa)

- Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Bồ Đề, hàng phục ma quân, Thấy sao Mai sáng, Phật đạo viên thành. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (chúng hòa)

- Chí tâm đảnh lễ: Bốn mươi chín năm, độ sanh thuyết pháp, Ba Thừa dạy đủ, quả mãn nhân viên. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (chúng hòa)

- Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Ta La, thị hiện Niết Bàn, Để lại Xá lợi, phước khắp trần gian. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (chúng hòa)

- Chí tâm đảnh lễ: Hiện tọa đạo tràng, Ta Bà giáo chủ, cha lành bốn loại, ba cõi Đạo Sư.

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (câu này xướng 3 lần 3 lễ)

6. Đại lễ đồng quỳ tụng

Đệ tử hôm nay

Gặp ngày Khánh Đản

Một dạ vui mừng

Cúi đầu đảnh lễ

Thập phương Tam Thế

Điều Ngự Như Lai

Cùng Thánh Hiền Tăng

Chúng con cùng pháp giới chúng sanh

Bởi thiếu nhơn lành

Thảy đều sa đọa

Tham sân chấp ngã

Quên hẳn đường về

Tình ái si mê

Tù trong lục đạo

Trăm dây phiền não

Nghiệp báo không cùng

Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhân

Dũ lòng lân mẫn

Không nỡ sanh linh thiếu phước

Nặng kiếp luân hồi

Đêm dày tăm tối

Đuốc tuệ rạng soi

Nguyện cứu muôn loài

Pháp dùng phương tiện

Ta Bà thị hiện

Thích chủng thọ sanh

Thánh Ma Da mộng ứng điềm lành

Vua Tịnh Phạn phước sanh con thảo

Ba mươi hai tướng hảo

Vừa mười chín tuổi xuân

Lòng từ ái cực thuần

Chí xuất trần quá mạnh

Ngai vàng quyết tránh

Tìm lối xuất gia

Sáu năm khổ hạnh rừng già

Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa

Chứng thành đạo quả

Hàng phục ma binh

Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghinh

Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ

Chúng con nguyện:

Dứt bỏ vọng tình ngoan cố

Học đòi đức tánh quang minh

Cúi xin Phật Tổ giám thành Từ bi gia hộ

Chúng con cùng pháp giới chúng sanh

Chóng thành đạo quả.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (10 lần)

7. Hồi hướng

Vừa rồi,

Bao nhiêu công đức,

Bấy nhiêu hương hoa,

Thành kính thiết tha,

Nguyện xin hồi hướng

Cúng dường kim tướng

Sơ sanh Phật tổ Cúi xin Đức Phật từ bi Ai lân nạp thọ.

Phục nguyện

Một hoa Đàm đã nở

Một vị thánh ra đời

Một ngôi sao đêm tối

Một mặt trời mùa đông

May mắn biết bao cho

Ta Bà thế giới

Vui mừng nào kể cả vũ trụ đất trời

Từ nay

Bể khổ gặp thuyền từ

Đường mê nhờ đuốc tuệ

Phật tánh muôn loài vốn có

Mê tâm riêng kẻ nào không?

Mê lầm, giác ngộ, tự tánh lo toan

Đau khổ, an vui, do tâm quyết định

Gắng sức tô bồi nhân tốt

Chờ ngày thành tựu quả lành

Chúng con rồi sẽ thành Phật

Đức Phật là Phật đã thành.

Lại nguyện: Đạo pháp huy hoàng

Chúng Tăng thanh tịnh

Trời yên bể lặng

Mưa thuận gió hòa

Nhà nhà lạc nghiệp an cư

Xứ xứ thái bình thịnh trị

Tín đồ Phật tử Phước thọ khương ninh

Pháp giới chúng sinh

Đều thành Phật đạo.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

8. Tam quy y

- Tự nương về Phật, Nguyện cho chúng sanh, Thể theo đạo cả, Phát lòng vô thượng. (1 lễ)

-Tự nương về Pháp, Nguyện cho chúng sanh, Hiểu thấu kinh tạng, Trí huệ như biển. (1 lễ)

- Tự nương về Tăng, Nguyện cho chúng sanh, Thống lý đại chúng, Tất cả không ngại. (1 lễ)

Hòa nam Thánh chúng.

Trên đây là nghi thức lễ Phật Đản được ban nghi lễ giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM biên soạn và gửi đến quý Phật tử. Hy vọng, với thông tin này sẽ giúp quý Phật tử trong việc cúng lễ Phật Đản sắp tới. Nếu như quý Phật tử tìm hiểu mua bàn thờ Phật như bàn thờ đứng, bàn thờ treo, hãy liên hệ ngay với Vietnamarch để được tư vấn nhanh nhất:

Chuyên gia phòng thờ Vietnamarch – 0904.202.880

26 đánh giá

Bình luận