Tổng hợp 20 câu đối ý nghĩa nhất trên bàn thờ Phật

Phạm Thoa 54 0 19826

Bàn thờ Phật luôn có ý nghĩa sâu sắc  và được sắp xếp ở vị trí trang trọng nhất trong gia đình. Thông thường đều xếp trên bàn thờ Gia tiên. Qua đó cho thấy , mức độ ảnh hưởng của Thần Phật trong đời sống tâm linh của con người. Để thêm phần trang trọng, trên bàn thờ Phật luôn có những câu đối có ý nghĩa rất sâu sắc và mang lại sự an yên hạnh phúc cho mỗi gia đình. Ngày nay có nhiều cơ sở sản xuất mẫu cuốn thư và câu đối dành riêng cho bàn thờ Phật. Chúng tôi có sưu tầm trên internet những mẫu cấu đối bàn thờ Phật ý nghĩa và trưng bày nhiều nhất trong các gia đình người Việt.

I.Bàn thờ Phật thờ những vị thần phật nào?

Bàn thờ Phật được thờ các vị Thần và Phật trong nhân gian.

Những vị Thần Phật được thờ phụng là:Phật Thích Ca, A Di Đà Phật,Phật Di Lặc,đức Quán Âm,Quán Âm Bồ Tát, Thế Chí Bồ Tát,Phật điện,đức Vi Đà hộ pháp,Vi Đà Bồ Tát ở Phổ Đà,Thiên Vương ở Phổ Đà,Quan Đế, Tam thế Phật (Đức A Di Đà, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Di Lặc, hoặc Đức Dược Sư Lưu Ly, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Di Lặc), hoặc Tây Phương Tam Phật (Đức A Di Đà, Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí), hoặc chỉ đơn giản là tranh tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát…

Thờ Phật trong nhà gia chủ cần có cái tâm không sát sinh , cần làm đầy đủ lễ nghĩa sao cho thể hiện được tấm lòng thành kính của mình đối với Thần phật.

Ngoài ra cần phải hết sức chú ý cách sắp đặt vị trí của bàn thờ Phật ở trên cao, sao cho chuẩn thước lỗ ban. Thông thường bàn thờ gia tiên phía dưới có thể được làm bằng bàn thờ đứng hoặc bàn thờ treo, còn bàn thờ Phật đơn giản treo bên phải ,hoặc ở giữa phía trên cao, được làm băng trang thờ treo nhỏ vừa , tiết kiệm diện tích mà vẫn lịch sự trang nhã.

Những mẫu bàn thờ Phật tại gia đẹp được nhiều người lựa chọn:

Tổng hợp 20 câu đối ý nghĩa nhất trên bàn thờ Phật > Mẫu bàn thờ treo đơn giản nhỏ gọn đặt trên bàn thờ đứng hiện đại

Mẫu bàn thờ treo đơn giản nhỏ gọn đặt trên bàn thờ đứng hiện đại

Tổng hợp 20 câu đối ý nghĩa nhất trên bàn thờ Phật > Mẫu bàn thờ đứng tinh tế gọn nhẹ

Mẫu bàn thờ đứng tinh tế gọn nhẹ

>>>Xem ngay 50 mẫu bàn thờ Phật không thể bỏ qua

Hai bên là hai câu đối bàn thờ Phật ý nghĩa.

II.Câu đối bàn thờ Phật tại gia ý nghĩa nhất

Bạn đang tìm mẫu cấu đối treo bàn thờ Phật, thì nên tham khảo tìm ra mẫu câu đối phù hợp với bàn thờ gia đình nhà mình , đồng thời chúng có ý nghĩa lớn , mang lại sự yên bình thanh nhàn cho gia đình.

Chúng tôi sưu tầm được 20 mẫu câu đối bàn thờ Phật , bạn có thể tùy ý chọn lựa để đặt bàn thờ cho gia đình một cách phù hợp nhất.

Tổng hợp 20 câu đối ý nghĩa nhất trên bàn thờ Phật > Câu đối bàn thờ Phật tại gia ý nghĩa nhất

1.Bảo các phú thập hư, uyển nhược không hàm vạn tượng,

Phân thân biến trần sát, trực đồng nguyệt ấn thiên giang

(Gác báu rợp mười phương, giống hệt hư không chứa muôn hình tượng,

Phân thân khắp cõi trần, nào khác vầng trăng in bóng ngàn sông)
2.Tế độ vô phương, lân y thể nhất,

Tân lương võng trắc, mẫn bỉ mê thâm.

(Tế độ khôn ngằn, xót chúng sanh vốn cùng một thể,

Bến bờ nào thấu, thương hữu tình mê muội sâu xa)

3.Thệ nguyện hoằng thâm, thập phương cộng tán

Từ bi quảng đại, cửu giới đồng quy

(Thệ nguyện rộng sâu, mười phương cùng khen ngợi,

Từ bi rộng lớn, chín giới đều nương về)
3)Thản phúc tiếu dung nhiếp hải chúng,

Phân thân tán ảnh thị thời nhân.

(Bụng rộng mặt cười nhiếp hải chúng,

Phân thân hiện bóng dạy người đời)

4)Yến tọa đẳng nhân lai, dự nhiếp Long Hoa hội lý hữu duyên chi bối

Phùng cơ dĩ tiếu ứng, viên chương đại đỗ bì trung vô sở bất dung

(Ngồi lặng đợi người đến, nhiếp sẵn hạng hữu duyên trong hội Long Hoa,

Gặp căn cơ bèn cười, phô trọn bụng to đùng không gì chẳng chứa)

5)Lâu các môn khai, viên chương pháp giới tu nhân sự,

Từ bi nguyện phổ, dự nhiếp Long Hoa chứng quả nhân

(Cửa lâu các mở, trọn bày sự tu nhân nơi pháp giới,

Từ bi nguyện khắp, nhiếp sẵn người chứng quả hội Long Hoa)
Hữu cảm tức thông, thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt,
6.Vô cơ bất bị, vạn lý vô vân vạn lý thiên.

(Có cảm gì liền thông, ngàn sông in bóng nước ngàn trăng,

Không căn nào chẳng ứng, vạn dặm không mây vạn dặm trời)
7.Triệt chứng Nhất Chân pháp giới, Tam Hoặc tận nhi nhị tử vong, đức siêu Thập Địa,

Phổ linh cửu loại thánh phàm, Ngũ Uẩn không nhi lục độ cụ, đạo kế Đại Hùng.

(Chứng tột Nhất Chân pháp giới, Tam Hoặc hết, nhị tử6tiêu, đức siêu việt hàng Thập Địa,

Khiến khắp chín loại thánh phàm, Ngũ Uẩn không, lục độ trọn, đạo thừa kế đấng Đại Hùng)
8)Nhất trần bất lập, đắc chân viên thông, hiện tùy loại trục hình chi thân, tầm thanh cứu khổ,

Ngũ uẩn giai không, chứng đại tịch diệt, y tức tâm tự tánh chi đạo, thuyết pháp độ sanh.

(Mảy trần chẳng lập, đắc chân viên thông, tùy loại theo hình hiện thân, tầm thanh cứu khổ,

Ngũ uẩn đều không, chứng đại tịch diệt, nương đạo tự tánh nơi tâm, thuyết pháp độ sanh)

9)Vân khởi từ môn, mẫn bỉ mê tình bất dị ngộ,

Ba đằng nguyện hải, lân y Phật tánh liễu vô thù!

(Mây dấy cửa từ, thương lũ mê tình chưa dễ ngộ,

Sóng trào biển nguyện, xót thay Phật tánh khác chi đâu)

10)Từ bi tâm thiết, tuy cứu khổ dĩ tầm thanh, thường trụ Lăng Nghiêm đại định,

Dữ bạt tình ân, túng đậu cơ nhi thuyết pháp, viên chương tịch diệt chân tông.

(Tâm từ bi tha thiết, tuy hay cứu khổ tầm thanh, vẫn thường nhập Lăng Nghiêm đại định,

Lòng cứu vớt ân cần, dẫu thuận căn cơ thuyết pháp, cứ trọn bày tịch diệt chân tông)

11)Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thuyết pháp độ sanh, thụ cùng tam tế

Chứng cực nhất thừa thật tướng, tầm thanh cứu khổ, hoành biến thập phương

(Soi thấy năm uẩn đều không, thuyết pháp độ sanh, dọc cùng tột ba đời,

Chứng cực nhất thừa thật tướng, tầm thanh cứu khổ, ngang trọn khắp mười phương)

12)Thệ nguyện hoằng thâm, xứ xứ hiện thân thuyết pháp

Từ bi quảng đại, thời thời cứu khổ tầm thanh

(Thệ nguyện rộng sâu, chốn chốn hiện thân thuyết pháp

Từ bi rộng lớn, luôn luôn cứu khổ tầm thanh)

13)Pháp pháp viên thông, cố danh Tự Tại

Đầu đầu hợp đạo, nhân hiệu Phổ Môn

(Pháp nào cũng viên thông, cho nên tên Tự Tại,

Chuyện gì thảy hợp đạo, bởi vậy hiệu Phổ Môn)

4)Từ khởi vô duyên, ân châu thứ loại,

Bi hưng đồng thể, đạo khải đa môn

(Dấy lòng từ vô duyên, rộng ban ân muôn loại,

Vận lòng bi đồng thể, mở mối đạo nhiều môn)

15)Bổn nguyện bất vi, nhiếp niệm Phật nhân quy Tịnh Độ,

Phân thân vô lượng, cư Cực Lạc quốc biến thập phương

(Chẳng trái bổn nguyện, nhiếp người niệm Phật sanh về Tịnh Độ,

Phân thân vô lượng, ngự cõi Cực Lạc trọn khắp mười phương)

16)Đô nhiếp lục căn, hoạch đại tịch diệt,

Đơn đề nhất niệm, chứng chân viên thông.

(Nhiếp trọn sáu căn, đắc đại tịch diệt,

Chỉ khởi một niệm, chứng chân viên thông)

17)Dĩ trí huệ quang, phổ chiếu nhất thiết,

Thừa viên thông đạo, quảng độ chúng sanh.

(Dùng trí huệ quang chiếu khắp hết thảy,

Nương viên thông đạo rộng độ chúng sanh)

18.Chứng chư Phật bổn diệu giác tâm, tùng tư an trụ Tịch Quang, hưởng chân thường chi pháp lạc,

Mẫn chúng sanh mê Như Lai tạng, cố phục hiện thân trần sát, tác đắc độ chi nhân duyên

(Chứng tâm vốn diệu giác của chư Phật, từ đấy an trụ Tịch Quang hưởng pháp lạc chân thường,

Thương chúng sanh mê tạng tánh Như Lai, nên lại hiện thân trần sát làm nhân duyên đắc độ)

19.Minh hiển hàm gia, ân du phụ mẫu

Thánh phàm phổ lợi, đức mại khung thương

(Ngầm lẫn hiển đều gia hộ, ân hơn cha mẹ,

Thánh cùng phàm đều lợi khắp, đức quá trời cao)

20.Bồ Tát hóa thân, phụ chánh tồi tà hoằng thánh giáo,

Đồng chân nhập đạo, an bang hộ quốc, độ quần mê.

(Bồ Tát hóa thân, giúp chánh dẹp tà, hoằng dương thánh giáo,

Đồng chân nhập đạo7, yên cõi vững bờ, rộng độ quần mê)

Nguồn:.phatan

Hãy đến với chúng tôi để được tư vấn thiết kế nội thất chuyên nghiệp và sở hữu mẫu nội thất phòng thờ chất lượng cao. Quý khách hàng cần tư vấn về các mẫu bàn thờ tổ tiên, nội thất đồ thờ cúng đẹp, phù hợp với không gian sống nhà mình mà vẫn chuẩn phong thủy, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được các chuyên gia tư vấn tốt nhất nhé!
Vietnamarch sẵn sàng tư vấn thiết kế cho mọi khách hàng trên toàn quốc. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:
Công ty kiến trúc – nội thất VIETNAMARCH
VPTK: Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam
Tel: 04.6681.2328 – Hotline: 0918.248.297 (24/7)
Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6, 8h30 – 12h30 T7
Website: vietnamarch.com.vn
Email: vietnamarch.ltd@gmail.com

 

 

18 đánh giá

Bình luận